Alla tar ansvar för alla deltagare

Genom att var och en i teamet tar ansvar för alla deltagare når den breda nyckelkompetensen alla i deltagargruppen. Vi som arbetar kan använda oss av och nå vår fulla potential samtidigt som individen får tillgång till en stark samling av olika slags sakkunskaper. Vårt gemensamma ansvar skapar en stor trygghet och ett stabilt stöd inom teamet vilket i förlängningen medför möjligheten att lösa mycket stora utmaningar tillsammans. Dokumentet med samtliga deltagare finns tillgängligt för alla som arbetar i teamet och det är enkelt att få en överblick. Som hjärtat och kärnan i det gemensamma arbetet är vårt dokument alltid levande och i förändring. Vi visualiserar på så vis vårt arbete och får direkt en tydlig bild av hur vi är i ständig framåtrörelse där deltagare kommer ut i arbetslivet samtidigt som nya människor skrivs in.

Djup kunskap om målgruppen

Inom teamet finns en unik kunskap och förståelse kring målgruppens situation. De av oss som har lång erfarenhet av arbete med målgruppen delar med sig av sin kompetens. Vi är medvetna om att språket är en nyckel till samarbete och framgång, vilket ställer krav på oss att göra vårt arbete begripligt för deltagarna. Genom gedigen kunskap, ett lyssnande och inkluderande förhållningssätt så skapar vi förtroende hos både individen och arbetsgivarna. Vi ser det som en styrka att det finns ett stort intresse för såväl arbetsmarknaden som arbetslivet inom teamet. Allt det här bidrar till att det är högre träffsäkerhet och effektivitet i matchningen.

Samarbete med civilsamhället

Genom etablerade och personliga upparbetade kontakter och nära samarbete med organisationer, nätverk och församlingar inom civilsamhället har vi många gånger smidigt och enkelt kunna lösa saker. Ibland har det handlat om boende för att snabbt kunna flytta till en ny ort, andra gånger har det varit tips kring arbeten eller stöd på plats. Genom att ge konkreta exempel på några som vi har haft ett nära samarbete med önskar vi visa på bredden och hur viktigt det har varit för oss att hela tiden se den mänskliga aspekten som en styrka.

Många är de kontakter som vi tillsammans har runt om i landet, så det här är enbart ett axplock: Ideella föreningen MiM (Mitt i mötet) Kunskapscentrum i Göteborg, Svenska Kyrkan, Rädda Barnen, ideella föreningen Arbetskraftsförmedlingens kampanj REDO, nätverket Världen i Värmland, internationella organisationen War Child, Mötesplats Otto i Malmö och nätverket Frivilliga Familjehem i Österåker.

Rätt kompetens i teamet

Att jobba tätt tillsammans i ett team med flera olika specifika kompetenser ser vi som en stark framgångsfaktor. För att bygga en tydlig struktur kring arbetet och synliggöra de olika rollerna inom gruppen krävs det någon som har kunskap kring arbetsprocesser och ledning. En kreativ och kvalificerad administratör som kan skapa funktionella och användarvänliga verktyg för arbetet är väsentligt. När teamet formulerat vad det är för behov de behöver för att kunna arbeta effektivt så är det en nödvändig hjälp att det finns någon som kan fånga upp behoven och omvandla det till praktiska redskap. Som tidigare sagts så är en stabil och gedigen kunskap kring arbetsmarknaden A&O. Att vi i teamet har haft ett dubbelt perspektiv och många gånger kan se arbetet från olika håll är en fantastisk styrka. Tack vare att det i vår grupp finns representation av målgruppen såväl som arbetsgivare har vi stor bredd på våra infallsvinklar. Vi har en samlad kunskap inom gällande lagstiftning, aktuella regelverk och kollektivavtal. Förmåga att kommunicera i så väl skrift, tal som bild kopplat till digitala verktyg är väsentligt för att kunna jobba på distans och nå ut till målgruppen. Grafiskt genomarbetade CV och personliga brev som ständigt anpassas för att matcha arbetssökningen har visat sig vara en viktig pusselbit i att överhuvudtaget ta sig vidare till en första intervju.

Ständigt påminna om målet

Vi har hela tiden haft som målsättning att 100% av våra deltagare ska lyckas komma ut i arbetslivet. För oss är det drivande och motiverande att sätta ett högt mål och tillsammans tro på det. Genom att ständigt påminna varandra om vår höga målsättning har vi varit mycket stränga med att skala av allt som inte leder framåt mot målet. Vi jobbar bara med det som för oss närmare målet och där är det en nödvändighet att gruppen tillsammans är tydliga och raka med att lyfta villovägar och återvändsgränder.

Flexibla arbetsrutiner

Medlemmar i teamet har på egen hand format sina arbetsrutiner utifrån ansvar, uppgifter och roll. Genom att vara flexibla och öppna för förändringar kan vi alla maximera resultaten. Att arbeta självständigt, ha så få möten som möjligt och hela tiden återkomma till hjärtat som är dokumentet har vi använt vår arbetstid på ett mycket effektivt sätt.

Våga prioritera mera

Lyfta de många svåra besluten till gemensamma beslut i teamet. Vi delar på ansvaret och tillsammans navigerar vi för att hålla rätt väg framåt.

Struktur & systematik

För att arbeta effektivt och undvika dubbelarbete har det varit viktigt med tydlighet kring vem som gör vad och när det ska göras. Då vi har suttit på olika platser och arbetat olika många timmar och samtidigt har haft ett gemensamt ansvar för samtliga deltagare har det varit speciellt viktigt. Våra återkommande måndags- och fredagsmöten, där vi gemensamt startar upp och avslutar veckan, har varit ett viktigt inslag. Inför mötena har en dagordning mailats ut i god tid och den har vi sedan följt noga. Vårt gemensamma administrativa dokument har en extremt tydlig struktur kring hur det ska användas för att ingen viktig information ska gå till spillo. Vi har haft en tydlig arbetsfördelning över vem som ansvarar för att uppdatera olika delar av vårt gemensamma dokument.

För att vi inte ska ”störa varandra i onödan” har det varit viktigt att följa mallen vi bestämt oss för kring vår interna kommunikation. Vi vet vid vilka olika tillfällen vi använder mail, sms eller när vi ska ringa varandra. Givetvis har inget varit skrivet i sten och det har alltid funnits en flexibilitet hos alla inom teamet. Ramarna och strukturen har dock varit hjälpsamma för att vi alla ska veta hur vi vill att det ska fungera.

Vår processledaren som har kontakt med samtliga i teamet och som har övergripande koll på vad som behöver göras och som löpande kan fördela arbete när tempot har varit högt har varit en nödvändig nyckel.

Egenvård i teamet

En mycket viktig aspekt av vårt arbete har varit att vi i teamet ska må bra och orka arbeta på ett hållbart sätt. En god arbetsmiljö vet vi ju alla bidrar till att må bra på jobbet och orka arbeta på ett hållbart sätt över tid. För oss är det extra viktigt att alla deltagare blir sedda som individer, särkolt med tanke på målgruppen vi arbetar med och den generella samhällsutvecklingen. Om vi ska mäkta med den delen av arbetet behöver vi i gruppen ta ett gemensamt ansvar för att vi tar hand om både varandra och om oss själva.
Vi har haft tillgång till handledning och samtal med psykolog, både enskilda och i grupp.

Veckovisa avstämningsmöten med incheckning på måndagar och utcheckning på fredagar har varit ett viktigt inslag i vårt arbete. På de här mötena har det varit ett tillåtande klimat och högt i tak och vi har alla frivilligt kunnat dela med oss av saker om vi har velat och haft behov. Genom att tilliten i gruppen har varit hög och något som vi alla har tagit ansvar för har de här samtalen varit till stor hjälp för oss att tillsammans anpassa arbetssituationen på ett individuellt plan. Vi har också alla tagit ett stort eget ansvar för genomförandet av arbetet.

Rulla till toppen